777 711 158 (6.45–14.45)

obchodni@multip.cz

Nákupní košík


Úvod O nás MULTIP SK VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A TECHNICKÉ PODMIENKY MULTIP SK, s. r. o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A TECHNICKÉ PODMIENKY MULTIP SK, s. r. o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A TECHNICKÉ PODMIENKY MULTIP SK, s. r. o.

PRE PREDAJ ŠKOLSKÉHO A KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU A VYBAVENIE ŠKÔL

 

Dodacie podmienky

1. MULTIP SK, s. r. o. (ďalej len predávajúci) dodáva školský a kancelársky nábytok, ďalšie vybavenie škôl a interiérov a učebné pomôcky na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo objednávky predloženej odberateľom (ďalej len kupujúci) alebo prostredníctvom obchodného zástupcu. Obvyklá dodacia lehota u uvedeného sortimentu je 4 – 6 týždňov odo dňa potvrdenia kúpnej zmluvy – objednávky, pokiaľ nie je obojstranne dohodnuté inak. V období hlavných školských prázdnin a na konci kalendárneho roka môžu byť dodacie lehoty dlhšie. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred dohodnutým termínom dodania a kupujúci je povinný tento tovar prevziať. Pokiaľ bude predávajúcemu doručené v jednom časovom období viac objednávok rovnakého sortimentu tovaru, ktoré prevyšujú okamžité výrobné a dodávateľské možnosti predávajúceho, budú dodacie lehoty stanovené s prihliadnutím k dátumu doručenia objednávky a výrobným kapacitám, a to po obojstrannej dohode. Pokiaľ dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený s vedomím kupujúceho posunúť lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala.

2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje odovzdaním tovaru v sídle kupujúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak, alebo prvému dopravcovi k preprave do dojednaného miesta, kde je predávajúci povinný tovar dodať a to na náklady predávajúceho. Doprava zdarma sa nevzťahuje na zásielky tovaru s plnením nižším ako 1500,- € vrátane DPH, pokiaľ nedôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k inej dohode. Pri nábytku je pri hodnote tovaru do 750,- € účtovaný expedičný príplatok vo výške 8%, pri hodnote tovaru od 750,- € do 1500,- € vo výške 5% z ceny zákazky. Pri balíkových zásielkach je účtované poštovné vrátane balného na základe hmotnosti príslušných balíkov a vybranej služby podľa aktuálneho cenníka služieb príslušnej zásielkovej služby ( napr. Slovenská pošta). Zákazky do hodnoty 200 € sú zasielané na dobierku, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Hodnota zákazky je daná jednotlivou objednávkou s jedným miestom doručenia, prípadne jednorazovo podaných viac objednávok s rovnakým miestom doručenia. Objednávky zaslané v rôznom časovom rozmedzí nemožno zlučovať, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Dopravou zdarma sa rozumie dovoz tovaru na miesto určené kupujúcim a jeho zloženie z vozidla za prvé uzamykateľné dvere. Prípadná ďalšia roznáška, ak je požadovaná alebo montáž na mieste bude zákazníkovi vyúčtovaná sadzbou 2,99 € s DPH za každú začatú štvrťhodinu za pracovníka prevádzajúceho danú službu. Doprava zdarma sa nevzťahuje na odborné montáže a inštalácie a na lektorskú a poradenskú činnosť. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru alebo predtým vtedy, keď získa tento oprávnenie zásielkou nakladať, ak ide o tovar prepravovaný.

3. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na vlastnom odbere tovaru kupujúcim je kupujúci povinný odobrať objednaný tovar do 2 pracovných dní po vyzvaní predávajúcim. V prípade nedodržania lehoty kupujúcim je predávajúci oprávnený odoslať tovar kupujúcemu na jeho náklady akýmkoľvek vhodným

spôsobom na adresu sídla alebo prevádzky alebo uskladniť neodobraný tovar vo svojom sklade, pričom v tomto prípade je kupujúci povinný hradiť predávajúcemu skladné vo výške 0,5% z ceny uskladneného tovaru za každý kalendárny deň jeho uskladnenia.

Reklamácia

 

Zjavné chyby spôsobené napr. dopravou a pod. je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu potom, čo boli zistené pri prehliadke tovaru prevedenej pri jeho prebierke, najneskôr však do 2 pracovných dní u príslušného prepravcu ( napr. Slovenská pošta). Skryté chyby bez zbytočných odkladov po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Skúška reklamovaného tovaru sa prevádza podľa bežných noriem.

Záruka za akosť tovaru

 

1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť všetkého tovaru a jeho kompletnosť a to min.24 mesiacov, na pevnosť zvarov kovových konštrukcií 5 rokov, pokiaľ nie je obojstranne dohodnuté v zmluve inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru alebo služby kupujúcemu. Kupujúci je povinný prehliadnuť dodaný tovar alebo služby bezodkladne po prevzatí. Pri zistení zjavných chýb alebo nekompletnosti dodávky toto oznámiť ihneď dodávateľovi písomnou formou. Následné reklamácie zjavných chýb tovaru, ktorý už bol užívaný, nebudú uznané. Kupujúci je oprávnený požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za tovar chybný alebo dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, prípadne požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Predávajúci odstráni bezodkladne na svoje náklady výrobné a materiálové chyby, za ktoré zodpovedá. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neprimeraným zaobchádzaním alebo ak bol výrobok užívaný k iným účelom, než k akým je určený.

2. Výrobky spĺňajú požiadavky na akosť školského nábytku podľa ČSN-EN 1729. Všetky použité materiály sú ekologicky a hygienicky nezávadné a bezpečné. U výrobkov pri ktorých sú použité šraubové spojenia je nutné kontrolovať dotiahnutie a prípadne dotiahnuť šraubové spojenia. U výškovo prestaviteľného nábytku pre jednoduchú prestaviteľnosť odporúčame podľa potreby premazať pohyblivé časti. Povolená bežná dlhodobá statická záťaž školských stoličiek je 100 kg, pokiaľ nie je uvedené inak. Na stoličkách nie je povolené húpanie ( okrem stoličiek pružinových) a iná manipulácia ako je stanovená. Pri školských laviciach je povolená bežná dlhodobá statická záťaž 100 kg, pokiaľ nie je uvedené inak. Nie je dovolené používať lavice k iným účelom, len k akým sú určené. Školské stoličky odporúčame zasunovať do odkladacích košov lavíc, zabráni sa tým prípadné poškodenie dosky lavice alebo hrany dosky lavice. Nosnosť políc kovových regálov ( ak nie je uvedené v katalógu inak) je stanovená pri rovnomernom zaťažení 50 kg na policu. Nosnosť políc drevených skríň je stanovená pri rovnomernom zaťažení na 40 kg. Zmeny alebo vylepšenia vedúce k zlepšeniu kvalitatívnych a úžitkových vlastností výrobkov a inovačných pokrokov, môže výrobca previezť bez predchádzajúcich oznámení. Tieto zmeny neoprávňujú k reklamácii. Výrobca si vyhradzuje právo kontroly spôsobu používania a zachádzania s výrobkom pre prípadné uznanie reklamácie. Ak nebude tovar používaný k účelom akým je určený a ak bude poškodený neadekvátnym zaobchádzaním, vyhradzuje si predávajúci reklamáciu neuznať Výrobky nevyšpecifikované v katalógu ( napr. zmena rozmerov, iný materiál, úprava konštrukcie a pod.) sú považované za atypické.

Cenové a platobné podmienky

1. Pokiaľ nebude stanovené inak kúpnou zmluvou, zmluvou o dielo alebo objednávkou, rozumie sa kúpnou cenou cena pri predaji zo závodu predávajúceho vrátane DPH.

2. Pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný spôsob platenia, je kupujúci povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu na základe faktúry (daňového dokladu) vystaveného predávajúcim a to v termíne splatnosti 15 dní od jej doručenia kupujúcemu a to na základe potvrdeného dodacieho listu. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená kupujúcemu tretí deň od jej vystavenia.

3. Meškanie s platením kúpnej ceny je podstatným porušením kúpnej zmluvy, pre ktoré je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Taktiež je v tomto prípade predávajúci oprávnený odstúpiť od všetkých ďalších kúpnych zmlúv uzatvorených s kupujúcim, od rámcovej kúpnej zmluvy, ak je uzatvorená alebo odmietnuť dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok po splatnosti vrátane príslušenstva. Toto ustanovenie dopadá aj na prípady, keď sa kupujúci dostane do meškania so splatením kúpnej ceny ( alebo jej časti), ktorá má byť uhradená dopredu.

4.V prípade meškania s platením kúpnej ceny podľa faktúry, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň meškania do 90. dňa po splatnosti, úrok z omeškania vo výške 0,10 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania začínajúc 91. dňom omeškania do 360. dňa po splatnosti a ďalej 0,15 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania začínajúc 361. dňom po splatnosti do zaplatenia. Ak boli poskytnuté predávajúcim kupujúcemu akékoľvek zľavy alebo bonusy, je predávajúci oprávnený v prípade omeškania kupujúceho s platením faktúry dlhším ako 90 dní, tieto zľavy alebo bonusy doúčtovať kupujúcemu formou fakturácie. Týmto stráca kupujúci právo na zľavy alebo bonusy a je povinný vyfakturovanú čiastku zaplatiť do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.

5. Pri meškaní kupujúceho s platbou faktúry o viac ako 60 dní, podáva predávajúci bez akýchkoľvek ďalších výziev žalobný návrh o zaplatení pohľadávky k miestne a vecne príslušnému súdu. Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy je oprávnený predávajúci požadovať náhradu vzniknutej škody a to u typizovaného nábytku a tovaru až do výšky 50% jeho predajnej ceny a u atypického nábytku alebo tovaru na špeciálnu objednávku až do výšky 100% jeho predajnej ceny.

Ostatné dojednania

1. Predávajúci poskytne kupujúcemu všetku nutnú poradenskú, metodickú a návrhársku činnosť v rámci plnenia obchodného prípadu, pokiaľ nebude obojstranne dohodnuté inak. Ak poskytne kupujúci ( dopytujúci) získané návrhy, či iné navrhnuté technické, metodické a cenové údaje, ktoré neboli zrealizované tretej osobe k realizácii alebo ich iným spôsobom zneužije v neprospech poskytovateľa, má právo predávajúci ( poskytovateľ technického riešenia) na úplnú úhradu vzniknutých nákladov, ako aj náhradu škôd vzniknutých následne.

2. Aktuálne ceny sortimentu sú súčasťou aktuálnych a platných katalógov MULTIP Moravia s.r.o. a MULTIP SK, s.r.o. a ich príloh a doplnkov. Ceny montážnych prác, vykonávaných predávajúcim vyplývajú z aktuálnych a platných katalógov alebo sú súčasťou kúpnej zmluvy. Bližšie informácie o aktuálnych cenách a sortimentoch na tel. 0907 879 121 a na www.multip.sk

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1.novembra 2013 a môžu byť priebežne doplňované a aktualizované. Aktuálne znenie obchodných a technických podmienok nájdete na www.multip.sk Právne vzťahy vyplývajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv a zo všeobecných obchodných a technických podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory z nich vzniknuté budú rozhodované podľa práva Slovenskej republiky ako práva rozhodného. Miestna príslušnosť súdu sa riadi sídlom predávajúceho. Všeobecné obchodné a technické podmienky sú platné i pre dodávky do krajín Európskej únie.

MULTIP SK, s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 15016/S

IČO: 44 172 460 IČ DPH: SK2022643656

sídlo spoločnosti: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom

tel.: 045 673 5912, fax: 045 673 5913, e-mail: kovac@multip.sk, http:// www.multip.sk

RSSRSS

Novinky

Už máte vybavení pro venkovní učebny?

26. březen 2024
Vážení zákazníci, jaro je tady a vy už možná přemýšlíte, jestli se letos budou děti ve vašich školách učit venku. Učení venku má své nezaměnitelné kouzlo a poskytuje neocenitelné vzdělávací zážitky. Pro školy, které hledají možnosti otevřeného vzdělávání, jsme připravili širokou škálu odolných židlí a stolů, které jsou ideální pro využití venkovních prostor. Není žádným tajemstvím, že dětem se lépe učí na čerstvém vzduchu. Naše venkovní učebny tak nabízejí optimální prostředí pro vzdělávání. Naše plastové židle a stoly jsou navrženy s ohledem na odolnost vůči povětrnostním podmínkám a snadnou údržbu. Díky nim mohou školy snadno přenést učení do přírody a vytvořit inspirativní prostředí pro své studenty.

Archiv novinek

Kontaktujte nás

MULTIP Moravia s.r.o.
Palackého 1135/27
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 777 711 158

E-mail: obchodni@multip.cz

© 1991–2024, MULTIP MORAVIA S.R.O. – všechna práva vyhrazena

Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Přeskočit na začátek stránky