777 711 158 (6.45–14.45)

obchodni@multip.cz

Nákupní košík


Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem Palackého 1135/27, Nový Jičín, IČO: 16627971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 632 (dále jen jako prodávající“), telefon: + 420 556 770 041, e-mail: obchodni@multip.cz

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti MULTIP Moravia s.r.o. (dále jen obchodní podmínky“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy nebo objednávky (dále jen kupní smlouvy“uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou, osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo fyzickou osobou (dále jen kupující“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo fyzickou osobou.

1.3. Obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.multip.cz/obchodni-podminky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat s tím, že změna či doplnění obchodních podmínek jsou účinné okamžikem zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.multip.cz/obchodni-podminky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.  Kupní smlouva

2.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu www.multip.cz nebo pošle objednávku prostřednictvím e-mailu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

2.4. Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.multip.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu objednaného zboží, není-li dohodnuto, že cena za dopravu je součástí kupní ceny za zboží.

2.5. Dopravou se rozumí dovoz zboží do sídla kupujícího nebo na jeho doručovací adresu nebo zaslání poštou nebo zásilkovou službou. Kupující je povinen zajistit bezbariérový přístup a parkování nákladního vozidla nad 3,5 t (max. 5 m od sídla kupujícího či doručovací adresy). Pokud kupující nemá objednán roznos zboží, je povinen zajistit potřebný počet osob, které budou nápomocny při vykládce objednaného zboží. Nesplnění povinností kupujícího při převzetí zboží dle bodu 2.5. obchodních podmínek se považuje za neposkytnutí součinnosti kupujícího prodávajícímu potřebné k předání a převzetí zboží a prodávající je v takovém případě oprávněn složit zboží na nejbližší vhodné místo v okolí místa dodání a zboží se tímto okamžikem považuje za dodané kupujícímu; o místě složení prodávající informuje kupujícího. V případě, že prodávající nepostupuje způsobem dle předchozí věty, uplatní se fikce dodání zboží dle článku 3. odstavec 3.4. těchto podmínek.

2.6. Roznos zboží na místo určené kupujícím je kalkulován a realizován individuálně na žádost kupujícího.

3. Dodací a platební podmínky

3.1. Obvyklý termín dodání u příslušného sortimentu ode dne potvrzení kupní smlouvy – objednávky je uveden na internetových stránkách firmy www.multip.cz, není-li oboustranně dohodnuto jinak. V období sezóny mohou být termíny dodání delší. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít. Obdrží-li prodávající v jednom časovém období více objednávek, které převyšují okamžité výrobní a dodavatelské možnosti prodávajícího, budou termíny dodání stanoveny s přihlédnutím k datu obdržení objednávky a výrobním kapacitám, a to po oboustranné dohodě. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn s vědomím kupujícího posunout termín dodání o dobu, po kterou tato překážka trvala. Prodávající oznámí kupujícímu přesný termín dodání zpravidla nejméně jeden den předem, kupující je povinen zboží v uvedeném termínu převzít.

3.2. Pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný způsob placení, je kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to v termínu splatnosti 15 dní od jejího doručení kupujícímu, na základě potvrzeného dodacího listu případně na základě fikce dodání zboží dle bodu 3.4. obchodních podmínek. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena kupujícímu třetí den od jejího vystavení.

3.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží do sídla nebo bydliště kupujícího, nebo na jeho doručovací adresu uvedenou v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.4. V případě, že kupující nepřevezme zboží od prodávajícího, jakož i v případě, že kupující neposkytne prodávajícímu součinnost potřebnou k předání a převzetí zboží, ačkoliv mu byl prodávajícím v souladu s bodem 3.1. obchodních podmínek oznámen přesný termín dodání zboží, platí, že prodávající splnil svou povinnost předat kupujícímu zboží dnem, kdy se prodávající nebo jím pověřená osoba marně pokusil zboží kupujícímu dodat nebo dnem, kdy kupující převzetí zboží odepřel, a prodávajícímu tímto okamžikem vzniká nárok na vystavení faktury na kupní cenu za zboží; tímto okamžikem přechází na kupujícího též nebezpečí škody na zboží a začíná běžet záruční doba z poskytnuté záruky za jakost zboží. Zboží, které kupující v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, je prodávající oprávněn vhodným způsobem uskladnit a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 0,5 % z kupní ceny uskladněného zboží včetně DPH za každý započatý den, minimálně však 100 Kč za každý započatý den, a to za dobu ode dne následujícího po dni, kdy měl kupující zboží převzít, do dne, kdy kupující zboží převezme. Prodávající vyrozumí kupujícího o místě uskladnění zboží, kde si kupující může zboží na svůj náklad převzít s tím, že zboží bude kupujícímu vydáno pouze, pokud kupující před tím uhradí prodávajícímu skladné. Na žádost kupujícího prodávající doveze uskladněné zboží kupujícímu, avšak pouze za úplatu ve výši stanovené prodávajícím a předem uhrazenou kupujícím. V případě, že si kupující zboží u prodávajícího nevyzvedne ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se prodávající nebo jím pověřená osoba marně pokusil zboží kupujícímu dodat nebo ode dne, kdy kupující převzetí zboží odepřel, považuje se toto za porušení kupní smlouvy podstatným způsobem a prodávající je oprávněn dle své volby od smlouvy odstoupit nebo je prodávající oprávněn zboží na účet a na náklady kupujícího vhodným způsobem prodat nebo jej na náklady kupujícího zlikvidovat, aniž by byl povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci kupujícího předem vyrozumět; právo od smlouvy odstoupit nebo zboží prodat či zlikvidovat je prodávající oprávněn využít bez ohledu na časový okamžik, kdy k prodlení kupujícího s vyzvednutím a převzetím zboží došlo. Svépomocným prodejem či likvidací zboží není dotčena povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu. Pokud prodávající zboží prodá, vydá kupujícímu výtěžek prodeje, od kterého si odečte kupní cenu, kterou kupující neuhradil, skladné a další náklady spojené se svépomocným prodejem zboží. Pokud prodávající zboží zlikviduje, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady likvidace.

3.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující, kterým je fyzická osoba-spotřebitel, který objednává prostřednictvím internetového obchodu, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu písemně odesláno e-mailem na adresu obchodni@multip.cz, ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení od smlouvy spotřebitel použije vzorový formulář, který nalezne na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.multip.cz/formulare. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Spotřebitel vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než spotřebitel dodané zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal; jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu po odstoupení spotřebitele v souladu s odstavcem 4.1. obchodních podmínek nese spotřebitel. V podrobnostech platí ust. § 1824 a násl. občanského zákoníku.

4.2. Odstoupení od smlouvy právnickou osobou a osobou jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání se řídí ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku.

4.3. Kupující je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu zrušit, pokud písemné oznámení o zrušení doručí prodávajícímu ne později než 4 týdnů před termínem dodání zboží a pokud nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o zrušení zaplatí prodávajícímu storno poplatek ve výši 30 % kupní ceny zboží včetně DPH. V takovém případě se kupní smlouva ruší okamžikem doručení oznámení o zrušení smlouvy prodávajícímu a zaplacením storno poplatku, a to podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Oprávnění zrušit smlouvu nemá kupující v případě, že již převzal od prodávajícího zboží nebo jeho část. Právo zrušit smlouvu dle bodu 4.3. obchodních podmínek nemá kupující v případě, kdy předmětem kupní smlouvy je zboží, které má být vyrobeno nebo upraveno dle zvláštních požadavků kupujícího (tzv. zakázková výroba).

5. Reklamace a záruční podmínky

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí kupujícím vady. Odpovídá zejména za to, že:

  1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době.

5.4. Není-li oboustranně dohodnuto ve smlouvě jinak nebo není-li jinak uvedeno v nabídkovém katalogu, poskytuje prodávající záruku za jakost veškerého zboží a jeho kompletnost, a to v délce 24 měsíců, a na pevnost svarů kovových konstrukcí poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 5 let. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezodkladně po převzetí. Při zjištění zjevných závad (rýhy, poškození ochranné povrchové vrstvy komaxitu, rozměry mimo toleranci dle ISO – DIN 5970, vizuální deformace, škrábance na dřevěných komponentech a jiné vady, viditelné okem nebo zjistitelné měřidly) nebo nekompletnosti dodávky toto oznámit ihned dodavateli písemnou formou. Pozdější reklamace zjevných závad zboží nebudou prodávajícím uznány. V případě, že zboží má vadu, kterou kupující prodávajícímu řádně oznámil, a za kterou prodávající odpovídá, má kupující nárok na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodání chybějícího zboží nebo na odstranění vad opravou zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny s tím, že volba nároku z vad zboží náleží prodávajícímu.

5.5. Výrobky splňují požadavky na jakost školního nábytku podle ČSN-EN 1729. Veškeré použité materiály jsou ekologicky i hygienicky nezávadné a bezpečné. U výrobků, u kterých je použito šroubového spojení, je nutno kontrolovat dotažení a případně dotáhnout šroubové spojení. U výškově stavitelného nábytku pro snadnou stavitelnost doporučujeme podle potřeby promazat pohyblivé části. Povolená běžná dlouhodobá statická zátěž školních židlí je 80 kg, není-li uvedeno jinak. Na židlích není povoleno houpání (mimo židlí pérových) a jiná manipulace než je stanovena. U školních lavic je povolena běžná dlouhodobá statická zátěž 100 kg, není-li uvedeno jinak. Není dovoleno používat lavice k jiným účelům, než k jakým je určena. Školní židle doporučuje prodávající zasunovat do odkládacích košů lavice, zabrání se tím případnému poškození desky lavice nebo hrany desky lavice. Nosnost polic kovových regálů (není-li v katalogu či na www.multip.cz uvedeno jinak), je stanovena při rovnoměrném zatížení 50 kg na polici. Nosnost polic dřevěných skříní je stanovena při rovnoměrném zatížení na 40 kg. Změny nebo vylepšení, vedoucí ke zlepšení kvalitativních a užitných vlastností výrobků a inovačních pokroků, může prodávající provést bez předchozích sdělení. Tyto změny neopravňují k reklamaci. Výrobce si vyhrazuje právo kontroly způsobu používání a zacházení s výrobkem pro případné uznání reklamace. Nebude-li zboží používáno k účelům, k jakým je určeno a bude-li poškozeno neadekvátním zacházením, vymiňuje si prodávající reklamaci neuznat. Výrobky nevyspecifikované v katalogu (např. změna rozměru, jiný materiál, úprava konstrukce apod.) jsou považovány za atypické.

5.6. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho nesprávným či nevhodným používáním, a to zejména v rozporu s pokyny, návody a jinými informacemi o zboží, které byly prodávajícím kupujícímu poskytnuty, nebo pokud vadu kupující sám způsobil, a to zejména používáním zboží k jinému účelu než k jakému je zboží obvykle určeno, nebo používáním zboží jiným způsobem, než jak se zboží obvykle používá. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením.

5.7. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme a o tomto neprodleně informuje prodávajícího.

5.8. Reklamaci vyřizuje prodávající. Zjistí-li kupující ve lhůtě uvedené v čl. 5.3. obchodních podmínek, že se u zboží vyskytla vada, je povinen to neprodleně oznámit prodávajícímu, a to buď e-mailem na adresu obchodni@multip.cz, nebo písemně na adresu MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín. Kupující je povinen v oznámení vady uvést označení kupujícího a dále specifikovat zboží, kterého se reklamace týká, a popsat vadu a způsob, jakým se projevuje, k oznámení je kupující povinen připojit fotodokumentaci vady. V případě, že fotodokumentace předložená kupujícím není k posouzení vady dostačující, je prodávající oprávněn určit, že kupující sám a na svůj náklad zajistí dodání zboží k prodávajícímu za účelem posouzení vady a jejího případného odstranění – v takovém případě běží lhůta k vyřešení reklamace až od okamžiku, kdy kupující dodá reklamované zboží k prodávajícímu.

5.9. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, a to především fakturou vystavenou prodávajícím.

5.10. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

5.9. Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován prostřednictvím e-mailu o způsobu vyřízení reklamace. V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána jako oprávněná, bude o tomto kupující informován prostřednictvím e-mailu. E-mail bude obsahovat důvod neuznání reklamace a zboží bude kupujícímu vráceno na jeho náklady.

5.11. V případě, že bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, bude kupující o tomto informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis vady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem.

5.12. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kupující souhlasí s uvedením jeho osobních údajů v kupní smlouvě, jakož i v další dokumentaci týkající se smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a jeho plnění, s jejich zpracováním, jakož i s jejich použitím v rámci zpracování agendy související s kupní smlouvou a s jejím plněním. Osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu budou využívány výlučně k účelům popsaným výše. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jakož i po dobu stanovenou platnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

6.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1. V případě spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem-fyzickou osobou a prodávajícím má spotřebitel možnost řešit spory mimosoudní cestou v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, která je v případě těchto sporů prostředníkem. Kontakt na Českou obchodní inspekci přes internetové stránky je: http://adr.coi.cz/.

7.2. V případě sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím, které se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

7.3. Prodávající má povinnost vyjádřit se ke sporu v doručeném oznámení spotřebitele ve lhůtě 7 dnů. Dále má povinnost spolupracovat s ČOI. http://adr.coi.cz/

8. Místní příslušnost soudu k řešení sporů

8.1. Pro projednávání a rozhodování všech sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření smlouvy.

9.2. Texty, fotky a další dokumenty uveřejněné na tomto webu spadají pod ochranu autorskými právy. Ceny výrobků jsou finální a nemohou být prodávány levněji prostřednictvím obchodních partnerů prodávajícího.

9.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

9.4. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 04. 2019.

V Novém Jičíně dne 01. 04. 2019

Ing. Martin Benčák
jednatel

Vytisknout stránku

RSSRSS

Novinky

Už máte vybavení pro venkovní učebny?

26. březen 2024
Vážení zákazníci, jaro je tady a vy už možná přemýšlíte, jestli se letos budou děti ve vašich školách učit venku. Učení venku má své nezaměnitelné kouzlo a poskytuje neocenitelné vzdělávací zážitky. Pro školy, které hledají možnosti otevřeného vzdělávání, jsme připravili širokou škálu odolných židlí a stolů, které jsou ideální pro využití venkovních prostor. Není žádným tajemstvím, že dětem se lépe učí na čerstvém vzduchu. Naše venkovní učebny tak nabízejí optimální prostředí pro vzdělávání. Naše plastové židle a stoly jsou navrženy s ohledem na odolnost vůči povětrnostním podmínkám a snadnou údržbu. Díky nim mohou školy snadno přenést učení do přírody a vytvořit inspirativní prostředí pro své studenty.

Archiv novinek

Kontaktujte nás

MULTIP Moravia s.r.o.
Palackého 1135/27
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 777 711 158

E-mail: obchodni@multip.cz

© 1991–2024, MULTIP MORAVIA S.R.O. – všechna práva vyhrazena

Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Přeskočit na začátek stránky